Partnerzy
Dane fundacji
Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa
 

ul. Chłodna 3,
00-891 Warszawa

Tel. 606-112-000 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
KRS 0000056217
NIP 113-22-76-768
 
Konta Bankowe
 Statutowe
32 1050 1054 1000 0022 5389 1267
Gospodarcze 
80 1050 1054 1000 0022 5772 7723
 
Administrator 2

Administrator 2

 

 

Sprawozdanie z działalności

Fundacji  Edukacja  i  Technika  Ratownictwa

ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

za rok 2022

 

          Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa – Organizacja Pożytku Publicznego /zwana dalej Fundacją/ ma siedzibę przy ul. Chłodnej 3 w Warszawie.

          Zarejestrowana została 27 listopada 2000 r. postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy poprzez wpis w Rejestrze Fundacji pod numerem 6144 (sygnatura akt XVI Ns F-1566/2000) oraz 7 listopada  w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i  Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki zdrowotnej oraz Przedsiębiorców pod numerem KRS  0000056217. Regon 017080900. NIP 113-22-76-768.

Z dniem 25 maja 2004 r. Fundacja uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego i została wpisana do rejestru tych organizacji.

Organem sprawującym nadzór nad Fundacją jest minister spraw wewnętrznych.

Skład Rady Fundacji:

1/ Teofil Jankowski – przewodniczący

2/ Wiesław Leśniakiewicz  – wiceprzewodniczący

3/ Wojciech E. Roguski – wiceprzewodniczący

4/ Ryszard Szczygieł – sekretarz

Członkowie:

5/ Aleksander Cycoń

6/ Marek Gabzdyl

7/ Ryszard Grosset

8/ Marek Jasiński

9/ Gustaw Mikołajczyk

10/ Ryszard Psujek

11/ Bogdan Przysłupski

12/ Jan Szrajber

13/ Aleksander Szymański.

          Organem uprawnionym do reprezentowania Fundacji na zewnątrz jest Zarząd, w którego skład wchodzą:

Marek Płotica – prezes

Janusz Jędrzejczyk – wiceprezes

Stanisław Mazur – członek.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, podpisywania umów, zaciągania zobowiązań, kredytów, pożyczek, zbywania i nabywania aktywów trwałych, udzielania przez Fundację gwarancji lub poręczeń uprawniony jest prezes Fundacji lub współdziałający dwaj członkowie Zarządu – w tym wiceprezes.

          Celem Fundacji jest wspieranie edukacji ratowniczej, doskonalenia i rozwoju techniki ratowniczej oraz integracja środowiska pożarniczego.

          Fundacja osiąga wyznaczone cele przede wszystkim przez:

1/ nabywanie sprzętu i wyposażenia dla służb ratowniczych oraz nieodpłatne przekazywanie lub użyczanie go tym służbom,

2/ wyposażanie szkół i ośrodków szkolenia, komend i jednostek ratowniczo-gaśniczych  w aparaturę i sprzęt służące wzbogacaniu wiedzy i poszerzaniu umiejętności zawodowych ratowników,

3/ wspieranie finansowe prac naukowo-badawczych prowadzonych przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy, Szkołę Główną Służby Pożarniczej oraz inne szkoły i placówki naukowo-badawcze – służących doskonaleniu sprzętu ratowniczego oraz taktyki działań ratowniczych i gaśniczych.

4/ fundowanie stypendiów naukowych ratownikom i innym osobom działającym na rzecz służb ratowniczych,

5/ popularyzowanie i wdrażane nowoczesnych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska i ekologii,

6/ organizowanie konkursów i innych form edukacji upowszechniających wśród  społeczeństwa wiedzę o występujących zagrożeniach i sposobach ich eliminowania,

7/ wspieranie finansowe sportu pożarniczego, zawodów sportowo-pożarniczych, kultury fizycznej i działalności turystyczno-krajoznawczej – kształtujących sprawność indywidualną i zespołową ratowników,

8/ udzielanie pomocy strażakom poszkodowanym podczas akcji ratowniczo-gaśniczych i ćwiczeń.

          Działalność gospodarcza Fundacji obejmuje w szczególności:

1/ wydawanie periodyków, książek, podręczników, broszur, filmów, plakatów i ulotek,

2/ organizowanie wystaw i targów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i ochrony ludności, reklamowanie i promowanie firm produkujących na rzecz ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i ochrony ludności,

3/ organizowanie dla zakładów pracy /z wyjątkiem jednostek ochrony przeciwpożarowej/ szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i ochrony ludności,

4/ doradztwo i ekspertyzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i ochrony ludności: opiniowanie planów ochrony przeciwpożarowej zakładów i instytucji, opiniowanie planów ewakuacji, instrukcji przeciwpożarowych, wykonywanie ekspertyz zabezpieczeń przeciwpożarowych istniejących obiektów, uzgadnianie pod względem zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej  projektów modernizacji i budowy obiektów,

5/usługi i handel w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i ochrony ludności, dystrybucja, instalowanie i konserwacja sprzętu ratowniczego i ochronnego oraz znaków ewakuacyjnych, opracowanie instrukcji przeciwpożarowych, technologiczno-ruchowych, planów obrony obiektów, planów ewakuacji i wyposażenia w sprzęt przeciwpożarowy, ratowniczy i ochronny, organizacji wypoczynku ratowników i ich rodzin.

          Niniejsze sprawozdanie obejmuje rok obrotowy od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 r. Sporządzone zostało przy założeniu kontynuacji działalności.

Fundacja w 2022 r. uzyskała w formie darowizn

21.500,00 PLN

Wpływy  z 1% podatku od osób fizycznych wyniosły

37.955,70 PLN

Przychody z działalności gospodarczej  wyniosły

307.682,33 PLN

co stanowi  83,75% przychodów.

 

 

Pozostałe przychody operacyjne

221,18 PLN

Przychody finansowe

2,44 PLN

Zysk /z rachunku zysków i strat/

38.652,12 PLN

Koszty związane z działalnością statutową

57.121,77 PLN

Koszty związane z działalnością gospodarczą

261.728,64 PLN

Koszty ogólno-administracyjne wyniosły

9.653,09 PLN

Pozostałe koszty

206,03 PLN

 

          Do najważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych przez Zarząd
w okresie sprawozdawczym należy zaliczyć:

W zakresie działalności statutowej:

1/  Dofinansowanie mistrzostw strażaków w sporcie pożarniczym, wsparcie organizacji międzynarodowych imprez sportowych dla funkcjonariuszy PSP –21.653,17 PLN w tym:
- Mistrzostwa Świata Strażaków "World Firefighters Games" Lizbona 2022 – 15.080,26 PLN
- Mistrzostwa "World Police & Fire Games" 2022 Rotterdam – 6.572,91 PLN

2/ Przekazano 35.468,60 PLN  pochodzących z 1% podatku od osób fizycznych -  zgodnie z celem szczegółowym wskazanym przez podatników /działalność statutowa/:       

Ochotniczej Straży Pożarnej RW w Nowym Dworze Mazowieckim

Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieńkowicach

Ochotniczej Straży Pożarnej w Bolkowie

Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnicy

Ochotniczej Straży Pożarnej w Czastarach

Ochotniczej Straży Pożarnej w Gniewkowie

Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworze Soleckim

Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamionnej

Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłobuczynie

Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce

Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzywowólce

Ochotniczej Straży Pożarnej w Książnicach

Ochotniczej Straży Pożarnej w Przybyłowicach

Ochotniczej Straży Pożarnej w Roztoce

Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokolnikach

Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Łubiance

Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcianie

Ochotniczej Straży Pożarnej w Ułężu

Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszonkach Kościelnych

Ochotniczej Straży Pożarnej w Zgierzu

 

3/ Kontynuowanie współpracy z Zarządem Głównym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP i zarządami wojewódzkimi.

W zakresie działalności gospodarczej:

1/ Współpracowano z firmą Ghelamco oraz Google: aranżacja oraz projektowanie urządzeń przeciwpożarowych budynków The Warsaw HUB.

2/ Przyjęto zlecenie firmy Spektrum Real Sp. z o.o. na ekspertyzę budynku SKYLINER 2 w Warszawie. Całkowita wartość zlecenia 240 tys. zł.

Czas realizacji 2021/2022 r.

3/ Opracowano graficznie i wydano dwudzielny kalendarz zmianowy PSP. Nakład 1400 egz. został w całości sprzedany. Hasło przewodnie w kalendarzu „Nie wypalaj traw”.

4/ We współpracy z firmą Fabryka 998 kontynuowano wyprzedaż posiadanych zasobów wydawnictw, choć większość z nich już się zdezaktualizowała.

          W 2022 r. odbyły się 3 posiedzenia Zarządu Fundacji.
          Członkowie Zarządu nie pobierali wynagrodzeń za swoją działalność statutową.

          Na dzień 31 grudnia 2022 r. nie zatrudniano pracowników.

Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wyniosły 3.600,00 PLN.

Lokaty bankowe na koniec grudnia 2022 r. wynosiły 303,13 PLN.

Środki na rachunkach bieżących  w banku ING Bank Śląski wynosiły 64.645,85 PLN,

na wyodrębnionym rachunku środków statutowych 29.448,14 PLN,

na rachunku VAT – 14.597,54 PLN.

Wartość aktywów 176.223,06 PLN, a zobowiązań 1,18 PLN, w tym zobowiązania podatkowe 0,00 PLN.

Obligacji, akcji i udziałów spółek  Fundacja w roku sprawozdawczym nie nabywała. Nie nabywała także nieruchomości.

W 2022 r. Fundacja nie realizowała zadań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe.

Fundacja składa następujące deklaracje podatkowe: CIT 2, VAT 7, PIT 4, PIT 8A,  DRA (ZUS) oraz rocznie CIT 8. Zobowiązania podatkowe są regulowane terminowo.

W okresie sprawozdawczym nie były przeprowadzane kontrole.

 

 

Załączniki do sprawozdania

1/ Bilans

2/ Rachunek zysków i strat

3/ Darowizny w latach 2001 – 2022

4/ Wydatki statutowe w latach 2001 – 2022

5/ Wynik działalności statutowej w latach 2001 – 2022.

 

Przedkładane sprawozdanie  zostało przyjęte przez Zarząd Fundacji  w dniu
22 marca 2023 r.

                   Marek Płotica – prezes   ………………………………….

                   Janusz Jędrzejczyk – wiceprezes ………………………...

                   Stanisław Mazur – członek  ……………………………..

 

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z działalności za rok 2020.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z działalności za rok 2020.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z działalności za rok 2019.

 

czwartek, 29 sierpień 2019 22:40

Konferencje - Strona w przebudowie

Nowości pojawią się wkrótce

Strona 1 z 9
 
Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa
Copyright © 2013 |  EDURA.PL  | Polityka Prywatności

Nasza strona korzysta z plików „cookie”. Dzięki plikom „cookie” korzystanie ze stron internetowych jest łatwiejsze i przyjemniejsze a ich zawartość – teksty, zdjęcia, ankiety, sondy, ale również reklamy – jest lepiej dopasowana do oczekiwań i preferencji każdego użytkownika. By dowiedzieć się więcej odwiedż naszą stronę Polityka Prywatności.

  Akceptuję pliki "cookie" z tej strony.
EU Cookie Directive Module Information