Partnerzy
Dane fundacji
Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa
 

ul. Chłodna 3,
00-891 Warszawa

Tel. 606-112-000 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
KRS 0000056217
NIP 113-22-76-768
 
Konta Bankowe
 Statutowe
32 1050 1054 1000 0022 5389 1267
Gospodarcze 
80 1050 1054 1000 0022 5772 7723
 
Administrator 2

Administrator 2

 

 

Sprawozdanie z działalności

Fundacji  Edukacja  i  Technika  Ratownictwa

ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

za rok 2021

 

 

          Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa – Organizacja Pożytku

Publicznego /zwana dalej Fundacją/ ma siedzibę przy ul. Chłodnej 3 w Warszawie.

          Zarejestrowana została 27 listopada 2000 r. postanowieniem Sądu

Rejonowego dla m. st. Warszawy Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy poprzez wpis w Rejestrze Fundacji pod numerem 6144 (sygnatura akt XVI Ns

F-1566/2000) oraz 7 listopada  w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy,

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  w Rejestrze

Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i  Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki zdrowotnej oraz Przedsiębiorców pod numerem                     

KRS  0000056217. Regon 017080900. NIP 113-22-76-768.                                  

Z dniem 25 maja 2004 r. Fundacja uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego i została wpisana do rejestru tych organizacji.

Organem sprawującym nadzór nad Fundacją jest minister spraw wewnętrznych.

Skład Rady Fundacji:

1/ Teofil Jankowski – przewodniczący

2/ Wiesław Leśniakiewicz  – wiceprzewodniczący

3/ Wojciech E. Roguski – wiceprzewodniczący

4/ Ryszard Szczygieł – sekretarz

Członkowie:

5/ Aleksander Cycoń

6/ Marek Gabzdyl

7/ Ryszard Grosset

8/ Marek Jasiński

9/ Gustaw Mikołajczyk

10/ Ryszard Psujek

11/ Bogdan Przysłupski

12/ Jan Szrajber

13/ Aleksander Szymański.

          Organem uprawnionym do reprezentowania Fundacji na zewnątrz jest Zarząd, w którego skład wchodzą:  Marek Płotica – prezes   Janusz Jędrzejczyk – wiceprezes   Stanisław Mazur – członek.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, podpisywania umów, zaciągania zobowiązań, kredytów, pożyczek, zbywania i nabywania aktywów trwałych, udzielania przez Fundację gwarancji lub poręczeń uprawniony jest prezes Fundacji lub współdziałający dwaj członkowie Zarządu – w tym wiceprezes.

          Celem Fundacji jest wspieranie edukacji ratowniczej, doskonalenia i rozwoju techniki ratowniczej oraz integracja środowiska pożarniczego.

          Fundacja osiąga wyznaczone cele przede wszystkim przez:

1/ nabywanie sprzętu i wyposażenia dla służb ratowniczych oraz nieodpłatne przekazywanie lub użyczanie go tym służbom,

2/ wyposażanie szkół i ośrodków szkolenia, komend i jednostek ratowniczogaśniczych  w aparaturę i sprzęt służące wzbogacaniu wiedzy i poszerzaniu umiejętności zawodowych ratowników,

3/ wspieranie finansowe prac naukowo-badawczych prowadzonych przez

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut

Badawczy, Szkołę Główną Służby Pożarniczej oraz inne szkoły i placówki naukowo-badawcze – służących doskonaleniu sprzętu ratowniczego oraz taktyki działań ratowniczych i gaśniczych.

4/ fundowanie stypendiów naukowych ratownikom i innym osobom działającym na rzecz służb ratowniczych,

5/ popularyzowanie i wdrażane nowoczesnych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska i ekologii,

6/ organizowanie konkursów i innych form edukacji upowszechniających wśród  społeczeństwa wiedzę o występujących zagrożeniach i sposobach ich eliminowania,

7/ wspieranie finansowe sportu pożarniczego, zawodów sportowo-pożarniczych, kultury fizycznej i działalności turystyczno-krajoznawczej – kształtujących sprawność indywidualną i zespołową ratowników,

8/ udzielanie pomocy strażakom poszkodowanym podczas akcji ratowniczogaśniczych i ćwiczeń.

          Działalność gospodarcza Fundacji obejmuje w szczególności:

1/ wydawanie periodyków, książek, podręczników, broszur, filmów, plakatów      i ulotek,

2/ organizowanie wystaw i targów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i ochrony ludności, reklamowanie i promowanie firm produkujących na rzecz ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i ochrony ludności,

3/ organizowanie dla zakładów pracy /z wyjątkiem jednostek ochrony przeciwpożarowej/ szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i ochrony ludności,

4/ doradztwo i ekspertyzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa       i ochrony ludności: opiniowanie planów ochrony przeciwpożarowej zakładów i instytucji, opiniowanie planów ewakuacji, instrukcji przeciwpożarowych, wykonywanie ekspertyz zabezpieczeń przeciwpożarowych istniejących obiektów, uzgadnianie pod względem zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej  projektów modernizacji i budowy obiektów,

5/usługi i handel w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i ochrony ludności, dystrybucja, instalowanie i konserwacja sprzętu ratowniczego i ochronnego oraz znaków ewakuacyjnych, opracowanie instrukcji przeciwpożarowych, technologiczno-ruchowych, planów obrony obiektów, planów ewakuacji i wyposażenia w sprzęt przeciwpożarowy, ratowniczy i ochronny, organizacji wypoczynku ratowników i ich rodzin.

    Niniejsze sprawozdanie obejmuje : rok obrotowy od 1 stycznia 2021 do

31 grudnia 2021 r. Sporządzone zostało przy założeniu kontynuacji działalności.

Fundacja w 2021 r. uzyskała w formie darowizn                           0,00 PLN

Wpływy  z 1% podatku od osób fizycznych wyniosły                    31 282,38 PLN

Przychody z działalności gospodarczej  wyniosły                         103 113,93 PLN

co stanowi  76,68% przychodów.

 

Pozostałe przychody operacyjne                                                  74,69 PLN

Przychody finansowe                                                                     0,00 PLN

Strata /z rachunku zysków i strat/                                                  7 344,37 PLN

Koszty związane z działalnością statutową                                   37 949,11 PLN

Koszty związane z działalnością gospodarczą                              91 999,03 PLN

Koszty ogólno administracyjne wyniosły                                       11 707,39 PLN

Pozostałe koszty                                                                           159,84 PLN

 Do najważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych przez Zarząd w okresie sprawozdawczym należy zaliczyć:

 

W zakresie działalności statutowej:

1/  W firmie MATPOŻ zakupiono defibrylator o wartości 4400 zł dla OSP Bieńkowice.

2/ Przekazano 37 949,11 PLN  pochodzących z 1% podatku od osób fizycznych

-  zgodnie z celem szczegółowym wskazanym przez podatników /działalność statutowa/:       

Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcianie

Ochotniczej Straży Pożarnej w Gniewkowie

Ochotniczej Straży Pożarnej RW w Nowym Dworze Mazowieckim

Ochotniczej Straży Pożarnej w Roztokach

Ochotniczej Straży Pożarnej w Książnicach

Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnicy

Ochotniczej Straży Pożarnej w Roztoce

Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce

Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłobuczynie

Ochotniczej Straży Pożarnej w Ułężu

Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Łubiance

Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamionnej

Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokolnikach

Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruszowicach Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłaczynie

Ochotniczej Straży Pożarnej w Bolkowie

Ochotniczej Straży Pożarnej w Łąkcie Górnej

Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieńkowicach

Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzywowólce

Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowie Polskim

Kontynuowanie współpracy z Zarządem Głównym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP i zarządami wojewódzkimi. 

 

W zakresie działalności gospodarczej:

1/ Kontynuowano umowę z firmą AMC Chołdzyński dotyczącą opiniowania w zakresie ochrony przeciwpożarowej projektów budowlanych, w tym głównie realizacji budowy zespołu budynków HUB w Warszawie. Umowa dobiega końca. Czynione są starania dla pozyskania kolejnych umów w tym zakresie.

2/ Współpracowano z firmą Ghelamco: aranżacja oraz projektowanie urządzeń przeciwpożarowych budynków The Warsaw HUB.

3/ Przyjęto zlecenie firmy Spektrum Real Sp. z o.o. na ekspertyzę budynku SKYLINER 2 w Warszawie. Całkowita wartość zlecenia 240 tys. zł.               Czas realizacji 2021/2022 r.

4/ Opracowano graficznie i wydano dwudzielny kalendarz zmianowy PSP. Nakład 1400 egz. został w całości sprzedany. 100 egz. rozdano w ramach działalności statutowej. Hasło przewodnie w kalendarzu „Nie wypalaj traw”.

5/ Przeprowadzono rozmowy z dyrekcją EXPO XXI w Warszawie mające na celu rozwiązanie zobowiązań finansowych, które Fundacja ma w związku z brakiem realizacji umowy związanej z organizacją targów BHP S4S.

6/ We współpracy z firmą Fabryka 998 kontynuowano wyprzedaż posiadanych zasobów wydawnictw, choć większość z nich już się zdezaktualizowała.

          W 2021 r. odbyły się 3 posiedzenia Zarządu Fundacji.

          Członkowie Zarządu nie pobierali wynagrodzeń za swoją działalność statutową.

          Na dzień 31 grudnia 2021 r. nie zatrudniano pracowników. 

Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wyniosły 4 744,73 PLN.

Lokaty bankowe na koniec grudnia 2021 r. wynosiły 300,69 PLN.

Środki na rachunkach bieżących  w banku ING Bank Śląski wynosiły 25 155,02 PLN, na wyodrębnionym rachunku środków statutowych  - 27 499,41 PLN, na rachunku VAT – 12 133,00 PLN. 

Wartość aktywówó 137 570,54 PLN, a zoowiąząń 0,78 PLN, w tym zobowiązania podatkowe 0,00 PLN.

Obligacji, akcji i udziałówa spółek Fundacja w roku sprawozdawczym nie nabywała. Nie nabywała także nieruchomości.

W 2021 r. Fundacja nie realizowała zadań zleconych przez inne podmioty państwowe i samorządowe.

Fundacja składa następujące deklaracje podatkowe: CIT 2, VAT 7, PIT 4, PIT 8A, DRA (ZUS) oraz rocznie CIT 8. Zobowiązania podatkowe są regulowane terminowo. 

W okresie sprawozdawczym nie były prowadzone kontrole. 

Załączniki do sprawozdania:

1) Bilans

2) Rachunek zysków i strat

3) Darowizny w latach 2001 - 2021

4) Wydatki statutowe w latach 2001 - 2021

5) Wynik działalności statutowej w latach 2001 - 2021

Przedkładane sprawozdanie  zostało przyjęte przez Zarząd Fundacji  w dniu 29 czerwca 2022 r.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z działalności za rok 2020.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z działalności za rok 2019.

 

czwartek, 29 sierpień 2019 22:40

Konferencje - Strona w przebudowie

Nowości pojawią się wkrótce

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z działalności za rok 2018.

 

Strona 1 z 9
 
Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa
Copyright © 2013 |  EDURA.PL  | Polityka Prywatności

Nasza strona korzysta z plików „cookie”. Dzięki plikom „cookie” korzystanie ze stron internetowych jest łatwiejsze i przyjemniejsze a ich zawartość – teksty, zdjęcia, ankiety, sondy, ale również reklamy – jest lepiej dopasowana do oczekiwań i preferencji każdego użytkownika. By dowiedzieć się więcej odwiedż naszą stronę Polityka Prywatności.

  Akceptuję pliki "cookie" z tej strony.
EU Cookie Directive Module Information